اساسنامه

اساسنامه

اتحادیه صادر کنندگان فرآورده های صنایع و معادن سرب و روی ایران به منظور ساماندهی امور مربوطه و حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره برداری بیشتر از سرمایه گذاری و تولید، استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران و به هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه در اینگونه موارد، حمایت از بهبود فضای کسب و کار و پاسخ گویی به مشکلات و نارسائی ها در چارچوب قوانین موضوعه کشور و دفاع از حقوق و منافع مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی عضو اتحادیه صادر کنندگان فرآورده های صنایع و معادن سرب و روی ایران به استناد بند ( ک ) ماده 5 قانون تشکیل اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشاورزی ایران و ماده (5) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در این حوزه اساسنامه ای را تنظیم کرده است. تا شرکت ها و مخاطبان به صورت شفاف در جریان تمام مراحل و اصول اتحادیه قرار گیرند.