هیئت مدیره

ژیلا نعمتی

دبیر اتحادیه

یوسف مراد لو

عضو هیئت مدیره

محسن پاک روان نژاد

عضو هیئت مدیره

علیرضا سربندی

عضو هیئت مدیره

حسن حسینقلی

رئیس اتحادیه