اشتغالزایی برای 500 نفر با بهره برداری از معدن فسفات چرام د رکهگیلویه و بویر احمد!

اشتغالزایی برای 500 نفر با بهره برداری از معدن فسفات چرام د رکهگیلویه و بویر احمد!

به گزارش اتحادیه ی سرب و روی و به نقل از خانه ی معدن، معدن فسفات چرام با 80 میلیون تن ذخیره، برای 500 نفر شغل ایجاد خواهد کرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: با بهره برداری از معدن فسفات چرام برای بیش از ۵۰۰نفر بصورت مستقیم اشتغال ایجاد می شود.

سالار حسین پور در گفت و گو با خبرنگار ایسنا افزود: معدن فسفات چرام با ۸۰ میلیون تن ذخیره قطعی یکی از معادن ارزشمند استان کهگیلویه و بویراحمد و کشور شناخته شده است.

وی اظهارکرد: پیش بینی می شود که این معدن تا ۲۰۰ میلیون تن ذخیره داشته باشد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران زیرساخت گاز، ایمیدرو راه و برق و استان کهگیلویه و بیوراحمد زیرساخت آب معدن چرام را تقیبل کرده اند.

حسین پور بیان کرد: با بهره برداری از معدن فسفات چرام برای بیش از ۵۰۰نفر بصورت مستقیم اشتغال ایجاد می شود.