باید مراوادات با بدنه دولتی افزایش یابد

باید مراوادات با بدنه دولتی افزایش یابد

به گزارش پایگاه خبری «عصرمعدن» قدیر قیافه در جلسه کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: نباید فراموش کرد حکم سازمان نظام مهندسى را رییس جمهور امضا مى کند در نتیجه نمی‌توان صرفا آنها را بخش خصوصى دانست.
به گفته وی، اتفاقات بخش معدن در سال هاى اخیر دستپخت شوراى عالى معادن و معاونت معدنى وزارتخانه است.
قیافه اظهار کرد: متاسفانه برخى افزاد در شوراى عالى معادن با موضوع معدن بیگانه هستند. البته این در حالی است که نمایندگان خوبى در شوراى عالى معادن داریم اما بحث اصلى قدرت چانه زنى است.
وی گفت: به نظر می رسد که علاوه بر افزایش مراودات با بدنه دولت، باید حقوق قانونى خود را پیگیرى کنیم و در این زمینه نیز باید یک سرى عملیات هاى میدانى انجام دهیم چراکه مذاکره بدون داشتن ابزار چانه زنى نتیجه اى نخواهد داشت.
وی ادامه داد: این دولت و حاکمیت براى همه ما است و با وجود اینکه همگی اهل مذاکره هستیم اما فهم و تعریف مشترک از یک موضوع نداریم.