برگزاری نمایشگاه ربع رشیدی

برگزاری نمایشگاه ربع رشیدی

به گزارش اتحادیه سرب و روی و به نقل از خانه ی معدن، هشتمین نمایشگاه نوآوری و فن آوری ربع رشیدی به وسیله ی خانه ی معدن برگزار میشود؛
خانه معدن ایران برگزار می کند:

معرفی نوآورانه های بخش معدن و صنایع معدنی در رینوتکس۲۰۲۰ در ربع رشیدی
فرصت ثبت نام ایده ها و طرح های تا ۳۰ مهر ماه۹۹ از طریق سایت:
WWW.rinotex.ir
@iranminehouse_channel