تورم تولید در معدن به 60 درصد رسید!

تورم تولید در معدن به 60 درصد رسید!

به گزارش اتحادیه ی سرب و روی و به نقل از خانه ی معدن ایران، مرکز آمار اعلام کرد؛ تورم تولید کننده بخش معدن در پاییز ۹۹ به ۶۰ درصد رسید.
تورم قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ١٣٩٩ نسبت به دوره مشابه در سال قبل (تورم سالانه) به ۵۸.۹ درصد رسید.

به نقل از مرکز آمار ایران، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل پاییز ١٣٩٩ به ۱۷.۰ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل تابستان ١٣٩٩، ٢١.٨ واحد درصد کاهش دارد. تورم فصلی مربوط به گروه استخراج زغال سنگ معادل ٢٧.٣ درصد، استخراج کانه‌های فلزی ١٦.٦ درصد و استخراج سایر معادن ١٦.١ درصد بوده است. تورم فصلی دو گروه عمده استخراج زغال سنگ، استخراج کانه‌های فلزی در مقایسه با فصل قبل کاهش و گروه استخراج سایر معادن در مقایسه با فصل قبل افزایش داشته است.

تورم نقطه به نقطه
درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ١٣٩٩ به ۹۷.۲ درصد رسید به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط فروشندگان مواد معدنی به ازای فروش محصولاتشان در داخل کشور، در فصل پاییز ١٣٩٩ نسبت به فصل پاییز ١٣٩٨، ٩٧.٢ درصد افزایش دارد. تورم نقطه به نقطه بخش معدن در فصل تابستان سال جاری، ٧٣.٩ درصد بوده است. در فصل مورد بررسی تورم نقطه به نقطه مربوط به گروه استخراج زغال سنگ معادل ٩٨.٣ درصد، استخراج کانه‌های فلزی ١٠٣.٣ درصد و استخراج سایر معادن ٥٦.١ درصد است. تورم نقطه به نقطه در هر سه گروه عمده استخراج زغال سنگ، استخراج کانه‌های فلزی و استخراج سایر معادن در مقایسه با فصل تابستان ١٣٩٩ افزایش داشته است.


تورم سالانه

درصد تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ١٣٩٩ نسبت به دوره مشابه در سال قبل (تورم سالانه) به ۵۸.۹ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل ١٦.٣ واحد افزایش نشان می‌دهد. در فصل مورد بررسی، تورم سالانه مربوط به گروه استخراج زغال سنگ برابر با ٦٩.٦ درصد، استخراج کانه‌های فلزی ٦٠.
٦ درصد و استخراج سایر معادن ٤٣.٨ درصد است.